VAUC PIE

 

 Ctrl-F =  search

Ba

Bai

Bau

Be

Bei

Bi

Bia

Bie

Bio

Biu

Bo

Boi

Bou

Bu

Bui

Bw

Bwi

Bwu

-

Bain

Baun

 -

Bein

Bin

Bian

Bien

Bion

Biun

Bon

Boin

Boun

Bun

Buin

Bwn

-

-

Fa

Fai

Fau

Fe

Fei

Fi

Fia

Fie

Fi

Fia

Fie

Fio

Fiu

Fo

Foi

Fou

Fu

Fui

Fw

Fwi

Fwu

Fan

-

Faun

-

Fein

-

Fian

Fien

-

Fian

Fien

-

-

-

Foin

Foun

Fun

Fuin

Fwn

-

-

Ga

Gai

Gau

Ge

Gei

Gi

Gia

Gie

Gio

Giu

Go

Goi

Gou

Gu

Gui

Gw

Gwi

Gwu

Gan

Gain

-

Gen

Gein

Gin

-

Gien

-

Giun

Gon

Goin

Goun

Gun

-

Gwn

-

Gwun

Gla

Glai

Glau

Gle

Glei

Gli

Glia

Glie

Glio

Gliu

Glo

Gloi

Glou

Glu

Glui

Glw

Glwi

Glwu

-

-

Glaun

Glen

Glein

Glin

Glian

-

Glion

-

Glon

Gloin

Gloun

Glun

Gluin

Glwn

Glwin

-

Ka

Kai

Kau

Ke

Kei

Ki

Kia

Kie

Kio

Kiu

Ko

Koi

Kou

Ku

Kui

Kw

Kwi

Kwu

Kan

-

Kaun

-

-

-

Kian

Kien

-

-

-

Koin

-

-

Kuin

Kwn

Kwin

Kwun

La

Lai

Lau

Le

Lei

Li

Lia

Lie

Lio

Liu

Lo

Loi

Lou

Lu

Lui

Lw

Lwi

Lwu

Lan

Lain

Laun

Len

-

Lin

Lian

Lien

-

Liun

Lon

Loin

Loun

Lun

Luin

-

-

Lwun

Ma

Mai

Mau

Me

Mei

Mi

Mia

Mie

Mio

Miu

Mo

Moi

Mou

Mu

Mui

Mw

Mwi

Mwu

Man

-

-

Men

-

-

-

-

-

-

-

Moin

Moun

Mun

Muin

-

-

-

Pa

Pai

Pau

Pe

Pei

Pi

Pia

Pie

Pio

Piu

Po

Poi

Pou

Pu

Pui

Pw

Pwi

Pwu

-

-

-

-

-

-

Pian

-

-

Piun

-

Poin

-

-

Puin

-

-

-

Pla

Plai

Plau

Ple

Plei

Pli

Plia

Plie

Plio

Pliu

Plo

Ploi

Plou

Plu

Plui

Plw

Plwi

Plwu

-

-

-

-

-

Plin

-

-

-

-

Plon

-

-

Plun

-

-

-

-

Qa

Qai

Qau

Qe

Qei

Qi

Qia

Qie

Qio

Qiu

Qo

Qoi

Qou

Qu

Qui

Qw

Qwi

Qwu

Qan

Qain

Qaun

Qen

Qein

Qin

Qian

-

-

Qiun

Qon

Qoin

-

Qun

-

Qwn

Qwin

Qwun

Ra

Rai

Rau

Re

Rei

Ri

Ria

Rie

Rio

Riu

Ro

Roi

Rou

Ru

Rui

Rw

Rwi

Rwu

Ran

Rain

Raun

-

Rein

Rin

Rian

-

Rion

Riun

-

Roin

-

-

Ruin

-

Rwin

Rwun

Ta

Tai

Tau

Te

Tei

Ti

Tia

Tie

Tio

Tiu

To

Toi

Tou

Tu

Tui

Tw

Twi

Twu

Tan

Tain

-

-

Tein

Tin

Tian

Tien

-

-

Ton

-

Toun

Tun

-

Twn

-

Twun

Va

Vai

Vau

Ve

Vei

Vi

Via

Vie

Vio

Viu

Vo

Voi

Vou

Vu

Vui

Vw

Vwi

Vwu

Van

-

-

Ven

Vein

Vin

-

-

-

-

-

-

Voun

Vun

Vuin

-

-

-

Za

Zai

Zau

Ze

Zei

Zi

Zia

Zie

Zio

Ziu

Zo

Zoi

Zou

Zu

Zui

Zw

Zwi

Zwu

Zan

Zain

Zaun

Zen

Zein

Zin

-

-

-

Ziun

Zon

-

Zoun

Zun

Zuin

Zwn

Zwin

-